1. Indledning

Nedenstående vilkår og betingelser for salg, levering og montering gælder for alle produkter, installations- og serviceydelser, der tilbydes og leveres til enhver kunde (”køber”) af Uni-El A/S, cvr-nr. 13426384, (”Uni-El A/S”) uanset eventuelle modstridende eller yderligere vilkår og betingelser i købers indkøbsordre, generelle indkøbsbetingelser eller anden kommunikation fra køber. Ingen sådanne modstridende eller yderligere vilkår og betingelser betragtes som accepteret af Uni-El, med mindre dette er udtrykkeligt bekræftet ved skriftlig accept fra Uni-El.

 

2. Tilbud

De opgivne priser er excl. moms og eventuelle andre afgifter. Uni-El A/S kan frit tilbagekalde tilbud, indtil købers accept er kommet frem til Uni-El A/S. Tilbud bortfalder, såfremt accept ikke er kommet frem til Uni-El A/S senest 8 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet i tilbuddet. Uni-El A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister og katalogmateriale. Opgivne mål og tekniske specifikationer i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Uni-El A/S påtager sig intet ansvar for fejl i ovennævnte materiale.

 

3. Ordre

Enhver ordre er noteret under forbehold af strejke, lock-out, krig, terrorisme, krig og krigsførelse samt anden force majeure. Køb er endeligt, når Uni-El A/S har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet til køber. Uni-El A/S forbeholder sig ret til at ændre i en ordrebekræftelse angiven pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter og transport- omkostninger. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. Uni-El A/S er ikke forpligtet til at levere yderligere, såfremt køberen har misligholdt sine betalings-forpligtelser for tidligere delleverancer. Uni-El A/S forbeholder sig ret til at kræve bankgaranti el.lign. for ordre omfattende produkter, der må anses for at være så køberspecificerede, at alternativ anvendelse er usandsynlig. Annullering accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne omkostninger og dækningsbidrag.

 

4. Levering/forsendelse

Alle priser er Ex. Works priser.
Alt salg i Danmark sker dog på "Frit Leveret" basis, hvilket betyder Uni-El bærer risikoen under transporten til godset er stillet på købers position på det aftalte sted. Bemærk "Frit leveret" ikke er lig med "Fragtfrit". Det betyder, at den endelige faktura tillægges fragtomkostninger og forsikringspræmie med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

5. Leveringstid

Uni-El A/S er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse eller kontrol, herunder manglende oplysninger fra købers side. De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt. Uni-El A/S påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, hvis levering finder sted inden 8 uger efter den fastsatte leveringstid.

 

6. Emballage

Emballage, der ikke er beregnet særskilt, godskrives ikke. Særskilt beregnet emballage godskrives – ved franko returnering i ubeskadiget stand inden 60 dage fra leveringen -  til den fakturerede værdi, med mindre andet er anført på fakturaen. Eksportemballage tages ikke retur, uanset om denne er beregnet særskilt eller ej.

 

7. Betaling

Gældende betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Ved betaling efter den oplyste betalingstermin tillægges 0,5 % pr. måned i renter samt rykkergebyrer i henhold til den gældende lovgivning. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som Uni-El A/S ikke har anerkendt. Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er Uni-El A/S ikke forpligtet til yderligere levering. Varer som ikke rettidigt aftages og betales af køber, kan Uni-El A/S efter eget valg lade bortsælge for købers regning efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagring forbundne omkostninger.
Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

 

8. Returvarer

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale. Godtgørelsen sker til fakturapris, hvis Uni-El A/S enten ved fejlekspedition eller på grund af fabrikationsfejl er skyld i, at en returnering er nødvendig. I andre tilfælde må returnering ske franko, og modtages varerne i hel og ubeskadiget tilstand, krediteres fakturabeløbet 10%, hvorimod køber debiteres for reparationen såfremt varerne er beskadiget. Specialfremstillede produkter tages ikke retur.

 

9. Reklamationer

Eventuelle reklamationer over manko eller andre straks synlige mangler må ske inden 8 dage efter modtagelsen. For rekvirerede servicebesøg, der ikke er motiveret af mangler ved det leverede, er Uni- El A/S berettiget til godtgørelse i. h. t. Uni-El A/S’s gældende priser.

 

10. Reparation

Varer der er behæftet med konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, repareres inden for 12 måneder, når de sendes franko til Uni-El A/S. Perioden regnes fra det tidspunkt, hvor varerne er taget i brug, dog ikke senere end 12 måneder efter leveringen. De med reparationer eller ombytning forbundne transport- og forsikringsomkostninger, herunder eventuelle rejseomkostninger, opholdsudgifter etc., såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med demontering og montering afholdes af køber. Reparation eller ombytning kan ikke føre til nogen form for erstatningspligt for tab som følge af forsinkelser.

 

11. Ansvarsbegrænsning

Uni-El A/S påtager sig intet ansvar for driftstab, mistet fortjeneste, tabt arbejdsfortjeneste, tidstab, dags- eller konventionalbodsstraf pålagt køber eller tredjemand, tabt avance eller andre indirekte tab, der måtte være følger af leverede produkters svigt, uanset årsag, herunder at der måtte være konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Eventuelle videregående ansvar som følge af ukorrekte eller ulovlige anvendelse af leverede komponenter er Uni-El A/S uvedkommende.

Uni-El A/S er i intet tilfælde erstatningsansvarlig for meromkostninger ved udsendelse af medarbejdere til samt tilbagekaldelse, fejlsøgning, undersøgelser, analyser eller transport af defekte produkter, ligesom Uni-El A/S aldrig er ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med levering af immaterielle ydelser (f.eks. service, tjenesteydelser, arbejdsydelser el. lign.).

Uni-El A/S kan ikke under nogen omstændigheder ifalde en samlet erstatning og/eller blive afkrævet forholdsmæssigt afslag, der overstiger kr. 100.000. Dette maksimum gælder som et samlet akkumuleret maksimum for samtlige forhold vedrørende en aftale, der måtte berettige kunden til erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag.

Produktansvar er selvstændigt reguleret under punkt 12 og følger ikke reguleringen i dette punkt 11.

 

12. Ansvar for leverede produkters skadeforvoldelse (produktansvar)

Uni-El A/S påtager sig produktansvar for skade på person eller ting forvoldt af produkter leveret fra Uni- El A/S, forudsat skaden skyldes en defekt ved det leverede produkt eller ydelse og forudsat det leverede produkt er anvendt i overensstemmelse med dets formål.

Uni-El A/S’ produktansvar omfatter ikke skade på selve det leverede produkt, samt skade når det leverede produkt benyttes til eller i forbindelse med (i) medicinsk udstyr, (ii) skibes navigations-, radar-, fremdrifts- og styringssystemer, (iii) bore- og/eller produktionsaktiviteter vedrørende eftersøgning og udvinding af olie og gas, (iv) luftfartøjer og lufthavnes navigations-, radar- og landingssystemer.

Produktansvaret dækker endvidere ikke formuetab forbundet med nyerhvervelse, reparation m.v. af det leverede defekte produkt, driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab som følge af en i øvrigt dækket person eller tingsskade.

Tilsvarende omfatter produktansvaret ikke skade forvoldt af et leveret produkt, hvis kundens benyttelse heraf er sket i USA eller Canada. Denne begrænsning omfatter dog ikke benyttelse af produkterne i USA og Canada, der finder sted efter kundens eksport af produkter til aftagere i de pågældende lande.

Uni-El A/S’ maksimale ansvar for et produktansvar er begrænset til den aktuelle dækning af den konkrete skade under Uni-El A/S’ til enhver tid gældende produktansvarsforsikring. Ydermere kan ansvaret pr. skade ikke overstige DKK 15.000.000, ligesom Uni-El A/S’ samlede ansvar for produktansvarsskader ikke kan overstige DKK 25.000.000 pr. forsikringsår. Såfremt en skade ikke dækkes af Uni-El A/S’ aktuelle forsikring, eller den maksimale forsikringsdækning måtte være opbrugt for et forsikringsår, hæfter Uni-El A/S således ikke for skader i det omfang disse ikke dækkes af Uni-El A/S’ forsikring.

Kunden er til enhver berettiget til, efter skriftlig anmodning til Uni-El A/S, at modtage et forsikringscertifikat vedrørende Uni-El A/S’ aktuelle forsikringsdækning.Disse begrænsninger i Uni-El A/S’ ansvar gælder ikke, hvis Uni-El A/S har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar for produkter leveret af Uni-El A/S, skal denne part straks underrette den anden herom. Uni-El A/S og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget af produkter leveret af Uni-El A/S.

Uni-El A/S er aldrig ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med levering af immaterielle ydelser (f.eks. service, tjenesteydelser, arbejdsydelser el. lign.).

 

13. Offentliggørelse

Projekter, forslag o.l. må kun med vor skriftlige tilladelse offentliggøres eller på anden måde gøres tilgængelig for tredjeparter.

 

14. Særlige betingelser

I det omfang et forhold ikke er reguleret af ovenstående salgs- og leveringsbetingelser henvises til NL92 »Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Norge og Sverige samt indenfor disse lande«. Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem de nævnte almindelige leveringsbetingelser og nærværende »salgs- og leveringsbetingelser«, skal sidstnævnte være gældende.

 

15. Værneting

Enhver tvist der måtte opstå mellem parterne afgøres med retten i Herning som værneting i første instans. Enhver tvist afgøres efter dansk ret.

 

Morten Frank Mogensen

Morten Frank Mogensen

Adm. direktør

Tlf.: +45 96 27 37 03
Mobil: +45 25 10 21 26
Email: mfm@uni-el.dk
Connect: LinkedIn
Download vCard
Morten Frank Mogensen overtog i forbindelse med generationsskiftet rollen som administrerende direktør og medejer af Uni-El. Morten kommer fra stillinger som adm. direktør inden for ejendoms- og softwarebranchen, har boet 14 år i Tyskland, og besidder også et stærkt netværk syd for grænsen. Ud over salg og strategi ligger hans styrke i evnen til at sætte det rigtige hold, så kunderne får den sparringspartner i Uni-El, der er bedst egnet til opgaven. Morten modtog under sin tjeneste ved Den Kongelige Livgarde ”Dronningens Ur” af hendes Majestæt Dronning Margrethe II, og er nøje udvalgt af Aksel Graversen som garant for videreførelsen af det unikke Uni-El DNA med ordentlighed både internt og eksternt.

Kim M. Bøgh

Kim M. Bøgh

Projektingeniør

Tlf.: +45 96 27 37 09
Mobil: +45 22 61 63 12
Email: kb@uni-el.dk
Download vCard
Kim Bøgh har været hos Uni-El i mere end 20 år, og er specialist inden for maskinstyring. Kims styrke ligger bl.a. i hans evne til at forstå komplekse sammenhænge, langt ud over selve styringen. Kims store erfaring gør ham til en populær sparringspartner hos mange førende maskinbyggere, som trækker på hans evner inden for både maskinkonstruktion, proces-optimering og PLC-programmering. Kim har programmeret maskinstyringer lige fra affaldskomprimering, over vandbehandlingsanlæg i svømmehaller til komplet styring af korn- og foderstoftransport på store havneanlæg i udlandet. Kim er Uni-El ambassadør til fingerspidserne og en af kulturbærerne i hele organisationen.