1. Indledning

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale.

 

2. Tilbud

De opgivne priser er excl. moms og eventuelle andre afgifter. Uni-El A/S kan frit tilbagekalde tilbud, indtil købers accept er kommet frem til Uni-El A/S. Tilbud bortfalder, såfremt accept ikke er kommet frem til Uni-El A/S senest 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet i tilbudet. Uni-El A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister og katalogmateriale. Opgivne mål og tekniske specifikationer i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Uni-El A/S påtager sig intet ansvar for fejl i ovennævnte materiale.

 

3. Ordre

Enhver ordre er noteret under forbehold af strejke, lock-out, krig, terrorisme, krig og krigsførelse samt anden force majeure. Køb er endeligt, når Uni-El A/S har bekræftet ordren derved, at ordrebekræftelse er fremkommet til køber. Uni-El A/S forbeholder sig ret til at ændre i en ordrebekræftelse angiven pris, såfremt der indtræffer ændringer i valutakurser, toldsatser, afgifter og transport- omkostninger. Dette gælder også ved løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret. Uni-El A/S er ikke forpligtet til at levere yderligere, såfremt køberen har misligholdt sine betalings-forpligtelser for tidligere delleverancer. Uni-El A/S forbeholder sig ret til at kræve bankgaranti el.lign. for ordre omfattende produkter, der må anses for at være så køberspecificerede, at alternativ anvendelse er usandsynlig. Annullering accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne omkostninger og dækningsbidrag. Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke bindende for Uni-El A/S, med mindre skriftlig accept foreligger.

 

4. Levering/forsendelse

Leveringen sker ab Uni-El A/S’s adresse i Rimmerhus, såfremt der ikke foreligger anden skriftlig aftale. Forsendelsen sker på købers regning og risiko. Dersom Uni-El A/S ikke har modtaget nogen skriftlig instruks for forsendelse, vælges transportmiddel af Uni-El A/S.

 

5. Leveringstid

Uni-El A/S er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer, som skyldes force majeure eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse eller kontrol, herunder manglende oplysninger fra købers side. De i tilbud og ordrebekræftelse opgivne leveringstider overholdes så vidt muligt. Uni-El A/S påtager sig intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at hæve købet, hvis levering finder sted inden 8 uger efter den fastsatte leveringstid.

 

6. Emballage

Emballage, der ikke er beregnet særskilt, godskrives ikke. Særskilt beregnet emballage godskrives – ved franko returnering i beskadiget stand inden 60 dage fra leveringen -  til den fakturerede værdi, med mindre andet er anført på fakturaen. Eksportemballage tages sikke retur, uanset om denne er beregnet særskilt eller ej.

 

7. Betaling

Gældende betalingsbetingelser fremgår af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Ved betaling efter den oplyste betalingstermin tillægges renter og gebyr, som fremgår af faktura. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betalinger på grund af eventuelle modkrav, som Uni-El A/S ikke har anerkendt. Såfremt køber ikke overholder fastlagte betalingsterminer, er Uni-El A/S ikke forpligtet til yderligere levering. Varer som ikke rettidigt aftages og betales af køber, kan Uni-El A/S efter eget valg lade bortsælge for købers regning efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagring forbundne omkostninger.
Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

 

8. Returvarer

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale. Godtgørelsen sker til fakturapris, hvis Uni-El A/S enten ved fejlekspedition eller på grund af fabrikationsfejl er skyld i, at en returnering er nødvendig. I andre tilfælde må returnering ske franko, og modtages varerne i hel og ubeskadiget tilstand, krediteres fakturabeløbet ¸10%. Såfremt returnerede varer ikke er fejlfri, debiteres køber for reparationen. Specialfremstillede produkter tages ikke retur.

 

9. Reklamationer

Eventuelle reklamationer over manko eller andre straks synlige mangler må ske inden 8 dage efter modtagelsen. For rekvirerede servicebesøg, der ikke er motiveret af mangler ved det leverede, er Uni-El A/S berettiget til godtgørelse i. h. t. Uni-El A/S’s gældende priser.

 

10. Garanti

Varer der er behæftet med konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl, repareres inden for 12 måneder, når de sendes franko til Uni-El A/S. Garantiperioden regnes fra det tidspunkt, hvor varerne er taget i brug, dog ikke senere end 12 måneder efter leveringen. De med reparationer eller ombytning forbundne transport- og forsikringsomkostninger, herunder eventuelle rejseomkostninger, opholdsudgifter etc., såvel som eventuelle omkostninger i forbindelse med demontering og montering afholdes af køber. Reparation eller ombytning kan ikke føre til nogen form for erstatningspligt for tab som følge af forsinkelser.

 

11. Ansvar

Uni-El A/S påtager sig intet ansvar for driftstab, mistet fortjeneste eller andre indirekte tab, der måtte være følger af leverede produktions svigtet, uanset årsag, herunder at der måtte være konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Eventuelle videregående ansvar som følge af ukorrekte eller ulovlige anvendelse af leverede komponenter er Uni-El A/S uvedkommende.

 

12. Ansvar for materiellets skadeforvoldelse (produktansvar)

Uni-El A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Uni-El A/S eller andre, som selskabet har ansvar for. Uni-El A/S er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i køberens besiddelse. Uni-El A/S er heller ikke ansvarlig på skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er Uni-El A/S ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som personskade. Uni-El A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, Uni-El A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Uni-El A/S skadesløs i samme omfang som Uni-El A/S’ ansvar er begrænset efter de 3 foregående stykker. Disse begrænsninger i Uni-El A/S’s ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette produkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Uni-El A/S og køberen er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved en domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af skade, som påstås forårsaget af materialet. Uni-El A/S er aldrig ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med levering af immaterielle ydelser (f.eks. service, tjenesteydelser, arbejdsydelser el. lign.).

 

13. Værneting

Enhver tvist afgøres ved retten i Herning som værneting. Enhver tvist afgøres efter dansk ret.

 

14. Særlige betingelser

Hvor ovenstående salgs- og leveringsbetingelser ikke finder anvendelse, henvises til »Almindelige leveringsbetingelser for leverancer af maskiner og andet mekanik og elektrisk udstyr mellem Danmark, Finland og Sverige samt inden for disse lande«. Såfremt der måtte være uoverensstemmelser mellem de nævnte almindelige leveringsbetingelser og nærværende » salgs- og leveringsbetingelser«, skal sidstnævnte være gældende.

Projekter, forslag o.l. må kun med vor skriftlige tilladelse offentliggøres eller på anden måde gøres tilgængelig to tredjepart!

 

 

Morten Frank Mogensen

Morten Frank Mogensen

Adm. direktør

Tlf.: +45 96 27 37 03
Mobil: +45 25 10 21 26
Email: mfm@uni-el.dk
Connect: LinkedIn
Download vCard
Morten Frank Mogensen overtog i forbindelse med generationsskiftet rollen som administrerende direktør og medejer af Uni-El. Morten kommer fra stillinger som adm. direktør inden for ejendoms- og softwarebranchen, har boet 14 år i Tyskland, og besidder også et stærkt netværk syd for grænsen. Ud over salg og strategi ligger hans styrke i evnen til at sætte det rigtige hold, så kunderne får den sparringspartner i Uni-El, der er bedst egnet til opgaven. Morten modtog under sin tjeneste ved Den Kongelige Livgarde ”Dronningens Ur” af hendes Majestæt Dronning Margrethe, og er nøje udvalgt af Aksel Graversen som garant for videreførelsen af det unikke Uni-El DNA med ordentlighed både internt og eksternt.

Kim M. Bøgh

Kim M. Bøgh

Projektingeniør

Tlf.: +45 96 27 37 09
Mobil: +45 22 61 63 12
Email: kb@uni-el.dk
Download vCard
Kim Bøgh har været hos Uni-El i mere end 20 år, og er specialist inden for maskinstyring. Kims styrke ligger bl.a. i hans evne til at forstå komplekse sammenhænge, langt ud over selve styringen. Kims store erfaring gør ham til en populær sparringspartner hos mange førende maskinbyggere, som trækker på hans evner inden for både maskinkonstruktion, proces-optimering og PLC-programmering. Kim har programmeret maskinstyringer lige fra affaldskomprimering, over vandbehandlingsanlæg i svømmehaller til komplet styring af korn- og foderstoftransport på store havneanlæg i udlandet. Kim er Uni-El ambassadør til fingerspidserne og en af kulturbærerne i hele organisationen.